PureBallast
.
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem
 

Valitse oikea painolastiveden käsittelyjärjestelmä

Valitsemallasi painolastiveden käsittelyjärjestelmällä on suuri merkitys. Sen on oltava sovelluttava alukseen täydellisesti, jotta se varmistaa sujuvan toiminnan ja ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamisen. Alfa Laval PureBallast 3 antaa mielenrauhaa molemmissa asioissa.

UV-käsittelyn ja sähkökloorauksen (EC) vertailu

Valitsemasi painolastiveden käsittelyn tekniikka vaikuttaa merkittävästi mielenrauhaan ja talouteen.

Johtavien teknologioiden välillä valitseminen

UV-käsittely ja sähköklooraus (EC) ovat tärkeimmät painolastivesien käsittelymenetelmät. Alun perin UV-tekniikoita, kuten PureBallast, pidettiin yksinkertaisempana ja parempana pienemmille painolastivesivirroille, kun taas sähkökloorauksen uskottiin olevan käytännöllisempi suurempien virtojen käsittelemisessä. Ajattelu on kuitenkin muuttumassa nopeasti.

Nykyään UV- ja sähköklooraus ovat samanlaisia ​​kapasiteetiltaan, tilantarpeeltaan ja virrankulutukseltaan, joten muut tekijät nousevat esiin. Sähköklooraukseen liittyy terveysriskejä, turvallisuusongelmia, materiaalikustannuksia ja usein piileviä CAPEX-kustannuksia, joten UV-menetelmä voi nousta edullisemmaksi.

Tutkimusraportissamme "Comparing UV and electrochlorination: Achieving peace of mind and economy in ballast water treatment" käsitellään näitä aiheita syvällisesti. Lukemalla sen huomaat, miten valinta vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lataa tutkimusraportti

 

Painolastivesien käsittelyjärjestelmän valitseminen

Kun tarkastellaan painolastiveden käsittelyjärjestelmiä, on otettava huomioon 11 keskeistä kysymystä. Seuraava valintaopas voi olla avuksi. Painolastiveden käsittelyyn on olemassa useita tekniikoita. UV-käsittely on yleinen valinta, mutta UV-pohjaisten järjestelmien välillä on suuria eroja.

SEA webinar - 640x360

Painolastiveden käsittelylainsäädäntö

Pitkään odotetut painolastiveden käsittelysäädökset ovat tulossa voimaan. IMO Ballast Water Management (BWM) -yleissopimus on ratifioitu, ja Yhdysvaltain rannikkovartioston (USCG) määräykset ovat jo voimassa. Alfa Lavalilla on vuosikymmenten kokemukseen perustuvaa tietoa, joka auttaa täyttämään alukseesi vaikuttavien säädösten vaatimukset.

ship-hull-in-water

IMO:n BWM-yleissopimus

Vuonna 2004 käyttöön otettu BWM-yleissopimus tunnetaan virallisesti kansainvälisenä laivojen painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja hallintaa koskevana yleissopimuksena. Vaikka sopimuksen ratifiointi kesti monta vuotta, sen käyttöönotto käynnisti nykyisten käsittelyjärjestelmien kehityksen.

Sen jälkeen, kun se BWM-yleissopimus syyskuussa 2016, painolastiveden käsittely nousi merkittäväksi ongelmaksi maailmanlaajuisesti. Uudisrakennuksissa on oltava tyyppihyväksytyt käsittelyjärjestelmät syyskuusta 2017 alkaen. Vanhempiin laivoihin ne on jälkiasennettava niiden seuraavaan katsastukseen mennessä. Pohjimmiltaan kaikkiin aluksiin on asennettava käsittelyjärjestelmä noin viiden vuoden kuluessa.

Kun BWM-yleissopimus laadittiin, painolastiveden käsittelyssä tarvittavista ohjausmekanismeista tiedettiin vähemmän. Siksi IMO:n tyyppihyväksyntätodistukset ovat kehittyneet ajan myötä. Vuoden 2014 jälkeiset todistukset sisältävät yksityiskohtaisempaa tietoa järjestelmän toimintarajoituksista, kuten suolapitoisuus, lämpötila ja UV-läpäisevyys. Ennen tätä päivämäärää myönnettyjä todistuksia on tarkasteltava kriittisesti, ja on aina käytettävä todistuksen uusinta versiota.

Kolmantena osapuolena toimivat testilaitokset tulkitsevat nykyään BWM-yleissopimusta enemmän tai vähemmän yhtenäisesti. Ne pyrkivät varmistamaan suuremman läpinäkyvyyden kaikkia testausmenetelmiä käytettäessä.

Yhdysvaltojen rannikkovartioston painolastiveden purkamiselle asettamat vaatimukset

Yhdysvaltojen rannikkovartioston painolastiveden purkamiselle asettamat vaatimukset (USCG Ballast Water Discharge Standard) ovat olleet voimassa kesäkuusta 2012 lähtien. Ne ovat merkittävin kansallinen painolastiveden käsittelysäädös. Joulukuusta 2013 lähtien kaikkien uusien alusten, jotka haluavat purkaa painolastia Yhdysvaltain vesillä, on täytettävä nämä määräykset. Aiemmin valmistuneiden alusten on täytettävä ne myöhemmin. Alkuvaiheessa tietyt IMO:n hyväksymät järjestelmät on hyväksytty käytettäviksi Yhdysvaltain vesillä Alternative Management Systems (AMS) -järjestelminä. Koska USCG-tyyppihyväksyttyjä järjestelmiä on saatavilla, IMO-järjestelmille, jotka on asennettu 7. maaliskuuta 2017 jälkeen, ei enää myönnetä AMS-hyväksyntää.

Järjestelmät, joille on haettu USCG-tyyppihyväksyntää, on nykyään testattava käyttämällä CMFDA/FDA-värjäysmenetelmää. Testattavien järjestelmien on oltava pitkälle kehittyneitä. Testit on suoritettava riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Tämä läpinäkyvyys parantaa testitulosten uskottavuutta. Lisäksi USCG-testaaminen edellyttää, että toimintaparametreja valvotaan.

Tähän mennessä vain muutamalle painolastivesien käsittelyjärjestelmälle on myönnetty USCG-tyyppihyväksyntä, mukaan lukien PureBallast 3. Jos MPN-testausmenetelmä (Most Probable Number) hyväksytään tulevaisuudessa, joitain AMS-hyväksynnän saaneita järjestelmiä voitaisiin käyttää jatkossa, koska tämä menetelmä soveltuu paremmin UV-pohjaisille järjestelmille.