PureBallast
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem

Seuraavista 11 aiheesta tulee keskustella jokaisen toimittajan kanssa. Kun olet valitsemassa käsittelyjärjestelmää, tutustu Alfa Lavalin kattavaan painolastivesien hallinnasta kertovaan resurssikokoelmaan.

1. Onko järjestelmällä sekä IMO:n että Yhdysvaltojen rannikkovartioston tyyppihyväksyntä?

Ratifioitu IMO:n painolastivesien hallinnan (BWM) yleissopimus on tärkein kansainvälinen painolastivesien käsittelyjärjestelmiä koskeva ohje. BWM-yleissopimusta on noudettava.

Lisäksi on vaadittava äskettäinen myönnettyä IMOn tyyppihyväksyntätodistusta. Järjestelmien arviointi on kehittynyt siitä saakka kun BWM-yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2004. Hyväksyttyjen kolmansien tahojen antamat sertifikaatit antavat nyt tarkempia tietoja testauksesta sekä järjestelmän toimintarajoituksista.

Lisäksi kansalliset ja alueelliset määräykset täytyy ottaa huomioon etenkin Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen rannikkovartioston (USCG) Ballast Water Discharge Standard. Painolastiveden poistaminen Yhdysvaltojen vesialueella edellyttää USCG: n tyyppihyväksymää painolastiveden käsittelyjärjestelmää. AMS:n hyväksymää järjestelmää voidaan käyttää enintään viiden vuoden ajan aluksen vaatimustenmukaisuuden toteamispäivämäärästä (joko alkuperäinen tai laajennettu). Jos AMS-käyttö täyttää aluksen operatiiviset tarpeet, kun tyyppihyväksyntä ei ole (esimerkiksi kun vaaditaan 72 tunnin pidätysaikaa), voidaan ottaa käyttöön AMS eli järjestelmää voidaan käyttää IMO-tilassa.

USCG-lainsäädännön noudattaminen on tärkeää myös aluksissa, joita se ei suoranaisesti koske, koska se vaikuttaa niiden mahdolliseen jälleenmyyntiarvoon. Jos aluksen painolastiveden käsittelyjärjestelmällä ei ole USCG-hyväksyntää, alusta vaikea myydä sellaiselle ostajalle, joka haluaa toimia tällä keskeisellä markkina-alueella.

Kun selvitetään, onko järjestelmällä IMO- ja USCG-tyyppihyväksynnät, on etsittävä kolmannen osapuolen myöntämiä sertifiointeja. Näin varmistetaan parempi pätevyys ja lisätään läpinäkyvyyttä. (Ks. Kysymys 2).

2. Perustuuko sertifioiminen luonnossa esiintyviä organismeja sisältävän veden käyttämiseen?

On tärkeää, että tyyppihyväksyntätodistuksen on myöntänyt valtuutettu kolmas osapuoli valvotun testausympäristön ja realististen testausolosuhteiden varmistamiseksi. Ilman kolmannen osapuolen varmistamaa läpinäkyvyyttä teknologiasta on voitu tinkiä.

Esimerkiksi veden pinnan lähellä elävät organismit kestävät paremmin UV-valoa ja siten käsitelemistä keskipaine-UV-valaisimilla. Käyttämällä valittujen ja viljeltyjen organismien yhtenäistä seosta nämä hankalat organismit voidaan sivuuttaa. Todellisessa maailmassa vettä ei säännellä, joten organismit ovat kestävämpiä ja monimuotoisempia.

Vakavasti otettavat toimittajat, jotka ymmärtävät vaatimusten vastaisuuden todelliset vaikutukset, valitsevat tehokkaan UV-tekniikan, haluavat kolmannen osapuolen tuomaa läpinäkyvyyttä ja rasittavat järjestelmiään ennakoivasti. On käytettävä luonnonvettä, jossa ei ole viljeltyjä organismeja, kuten monisukasmatoja, rataseläimiä ja katkarapuja, sekä mieluiten hankalissa olosuhteissa, kuten silloin kun esiintyy leväkukintoja.

3. Onko järjestelmä suunniteltu erityisesti merenkulkukäyttöön?

Yllättävää kyllä vaikuttaa siltä, ​​että useimmat painolastiveden käsittelyjärjestelmät perustuvat juomaveden käsittelyyn maalla. Niitä ei ole kehitetty meriympäristöön, vaan niiden tekniikka on mukautettu siihen.

Maissa käytettäviä UV-käsittelyjärjestelmiä edeltävää muita puhdistusprosesseja, mutta painolastiveden käsittelyjärjestelmiin joutuu hankalasti käsiteltäviä organismeja. Niissä veden laatu vaihtelee, lämpötilat ovat korkeammat ja ne ovat käyttämättä pitkiä aikoja sekä täynnä suolavettä. Erityisesti meriolosuhteisiin suunniteltu järjestelmä on paremmin varustettu näiden haasteiden kohtaamiseksi.

4. Kestävätkö järjestelmän tärkeimmät komponentit meriveden aiheuttamaa korroosiota?

Monien painolastivesien käsittelyjärjestelmien keskeiset komponentit valmistetaan heikkolaatuisemmista materiaaleista, kuten 316L-teräksestä. Vaikka 316L onkin yleinen tekninen materiaali, se syöpyy joutuessaan kosketukseen meriveden kanssa. UV-käsittelyreaktori on täynnä merivettä koko käsittelyprosessin ajan. Jos se on valmistettu 316L-teräksestä, se voi syöpyä jo viidessä vuodessa. Sen vaihtaminen käy kalliiksi.

Jos käsittelyjärjestelmän keskeiset komponentit valmistetaan austeniittisesta 254 SMO- tai AL6XN Super -materiaalista, joka kestää meriveden aiheuttamaa korroosiota, niiden voidaan odottaa kestävän paljon kauemmin. Esimerkiksi AL6-XN-UV-reaktorit voivat kestää jopa 20 vuotta tai kauemmin.

5. Hyödynnetäänkö tuotettu UV-valo järjestelmässä mahdollisimman tehokkaasti?

Kun UV-käsittelystä halutaan tehdä biologisesti toimiva ja energiatehokas, on varmistettava, että kaikki valaisimien tuottama UV-valo todella saavuttaa kohdeorganismit. Reaktorin sisäisen rakenteen täytyy varmistaa tehokas ja tasainen UV-valon jakautuminen sekä suuri turbulenssi läpi kulkevassa vedessä. Näin varmistetaan, että kaikki organismit saavat väkevöidyn annoksen.

Sameissa vesissä, joiden UV-läpäisykyky on alhaisempi, vaaditaan tehokkaampia toimenpiteitä. Synteettisestä kvartsista valmistetut lamppujen kuoret laajentavat aallonpituusspektriä, joten desinfioimiseen saadaan enemmän UV-valoa. (Ks. kysymys 6).

6. Onko järjestelmän virranhallinta tehokas?

Virranhallinnassa on kyse energiatehokkuudesta. Painolastiveden käsittelyjärjestelmän tulee kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa, jotta vaatimustenmukaisuus varmistetaan.

Lisäksi virranhallinta vaikuttaa biologiseen desinfiointitulokseen. Vaikka järjestelmän tulee tehokkaasti, runsaasti tehoa täytyy jäädä varalle. Tämä mahdollistaa hankalien vesien käsittelemisen, esimerkiksi jos UV-läpäisykyky on erittäin alhainen (ks. kysymys 5).

Jos tehoa ei ole varalla, järjestelmä voi estää aluksen käyttämisen vaativissa vesissä. Parhaassa tapauksessa painolastitoiminnot voivat hidastua, koska painolastiveden virtausnopeus pienenee. Pahimmassa tapauksessa tämä voi estää pääsyn tällaisiin vesistöihin.

7. Onko järjestelmässä automaattinen puhdistusjakso (CIP)?

Jos jonkinlaista puhdistusta ei ole, kalsiumkarbonaatti- ja metalli-ionien kerrostumat kerääntyvät UV-lamppujen kvartsikuoriin painolastiveden käsittelyjärjestelmässä. Tämä heikentää käsittelyä, koska pienempi osa lamppujen tuottamasta UV-valosta pääsee kohteeseen.

Mekaaninen pyyhkiminen on vaihtoehto CIP:lle, mutta pyyhkimet eivät estä metalli-ionien kertymistä, joten ne on poistettava pH-arvoltaan matalalla nesteellä. Ne eivät myöskään puhdista reaktorin UV-tunnistinta, joka mittaa UV-läpäisevyyttä. Jos anturi on likainen, järjestelmä voi käyttää enemmän tehoa kuin on tarpeen tai säätämismahdollisuudet heikkenevät.

Jokainen mekaaninen puhdistus - mukaan lukien manuaalinen puhdistus - naarmuttaa koteloita. Lopulta käsittelyn suorituskyky heikkenee.

Testeissä on havaittu, että CIP-puhdistuksella on suuri merkitys painolastiveden biologisen desinfioinnin kannalta. UV-pohjaisessa järjestelmässä vaikutukset näkyvät jo yhden puhdistuskerran jälkeen.

Jos tehoa ei ole varalla, järjestelmä voi estää aluksen käyttämisen vaativissa vesissä. Parhaassa tapauksessa painolastitoiminnot voivat hidastua, koska painolastiveden virtausnopeus pienenee. Pahimmassa tapauksessa tämä voi estää pääsyn tällaisiin vesistöihin.

8. Onko käytettävissä kattava seuranta ja turvatoimintoja?

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää aluksella. Tämä on yksi syy valita UV-pohjainen eikä kemikaaleihin perustuva painolastiveden käsittelyjärjestelmä. Myös UV-käsittelyjärjestelmä on kuitenkin tehtävä turvalliseksi.

Kaikkien tärkeimpien komponenttien seuranta on välttämätöntä. Esimerkiksi kaikkien venttiilien sijainti on tiedettävä. Reaktorissa täytyy olla sekä lämpötila- että tasoanturit (mieluiten kahdennetut). Jos reaktori ylikuumenee tai veden pinta laskee liian alas, reaktorin on pysähdyttävä. Jälkimmäinen voi estää laitteen vakavan vahingoittumisen toimintahäiriön sattuessa.

9. Onko järjestelmä automaattinen ja sen toiminta helposti ymmärrettävissä?

Vaikka aluksella käytettävien järjestelmien määrä ja monimutkaisuus kasvavat, miehistön käytettävissä oleva aika ja yleinen osaaminen eivät. Siksi painolastiveden käsittelyjärjestelmän täytyy toimia automaattisesti. Sen täytyy käynnistyä ja pysähtyä yhdestä painikkeesta. Manuaalisia toimenpiteitä ei saa edellyttää käytön aikana.

Graafinen käyttöliittymä tekstipohjaisen sijasta antaa selkeämmän yleiskuvan. Se helpottaa oikeiden päätösten tekemistä ja kansainvälisten miehistöjen toimintaa. Jotta saadaan mahdollisimman laaja yleiskuva ja varmistetaan joustavuus, ohjausjärjestelmä täytyy voida yhdistää aluksen Integroituun hallintajärjestelmään.

10. Onko järjestelmän toimittaja osoittautunut kyvykkääksi?

Kuten minkä tahansa suuren asennuksen yhteydessä, toimittajan kyky toimittaa ajoissa on kriittinen lisäkustannusten välttämiseksi. Painolastiveden käsittelyjärjestelmän asentaminen on vaativaa, varsinkin silloin, kun se tehdään jälkiasennuksena. Monesti siihen osallistuu useita osapuolia, joten toimittajan on voitava työskennellä monien kumppaneiden kanssa ja tarjota tarvittaessa vahvaa projektinhallintaa.

Nämä ominaisuudet ovat vielä tärkeämpiä, kun BWM-yleissopimus on ratifioitu. Koska muutaman vuoden kuluttua kaikissa aluksissa tarvitaan painolastiveden käsittelyjärjestelmä, tuhannet alukset kilpailevat rajoitetuista voimavaroista.

Monet toimittajat ovat toimittaneet tähän mennessä vain harvoja järjestelmiä, joten tuotantovalmiutta ei ole kasvatettu tulevien vuosien tarpeisiin. Toisilla ei ole vaadittavaa käytännön kokemusta, jota sujuva asennus edellyttää, kun osapuolia on useita. Jotta järjestelmästä saadaan yhteensopiva ajoissa, on tärkeää tarkastella huolellisesti toimittajan asennettuja järjestelmiä ja onnistumista.

11. Liittyykö järjestelmään vahva globaali palvelutarjonta?

Painolastiveden käsittelyjärjestelmän valinnalla on pitkäaikaisia vaikutuksia, koska laitteiden on tarkoitus kestää aluksen elinikää. Varaosien lisäksi tarvitaan myös asiantuntemusta, jotta järjestelmä optimoidaan useiden toimintavuosien aikana.

Tuen helppo saatavuus antaa mielenrauhaa ja vähentää elinkaarikustannuksia. Sen puuttuminen voi vaikuttaa aluksen vaatimustenmukaisuuteen, jos huoltoa ei saada ajoissa. On syytä valita toimittaja, jolla on maailmanlaajuinen huoltoverkosto.  Toimittajalla tulee mieluiten olla kehittynyt painolastivesien käsittelyn  huoltotarjonta.

Jos alus myydään, järjestelmä, jolla on arvostettu toimittaja ja maailmanlaajuinen tuki, tämä voi vaikuttaa myönteisesti myyntihintaan ja mahdollisten ostajien määrään.