Teollisuuden veden ja jätteiden käsittely

Kestävää kehitystä tukeva liiketoiminta edellyttää siirtymistä kiertotaloutta tukeviin liiketoimintamalleihin. Teollisissa prosesseissa käytetään merkittäviä määriä vettä, joten kiertotalouden kannalta on tärkeää käsitellä käytetty vesi niin, että se saadaan talteen ja uudelleenkäytettäväksi. Investoinnit menetelmiin, joilla tällaisen käsittelyn sivutuotteet voidaan palauttaa käyttöön, kierrättää tai myydä, voivat tuottaa merkittäviä säästöjä ja lisätuloja.

Waste water treatment plant

Alfa Laval auttaa päästöjen nettonollatavoitteen saavuttamisessa seuraavilla tavoilla:

  • Veden uudelleenkäytön maksimointi
  • Jätteen muuttaminen arvoksi
  • Energiankulutuksen minimoiminen
  • Jätemäärien pienentäminen
  • Jalanjäljen pienentäminen 

Alfa_Laval_Raw_Wastewater_treatment_3.jpg

Yleiskatsaus käyttökohteisiin

Alfa Lavalilla on laaja valikoima ratkaisuja veden ja jätteen käsittelyyn monille eri teollisuudenaloille ja moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tutustu hyötyihin, joita omiin tarpeisiisi sovitettu veden ja jätteen käsittely voi antaa. 

Sellu ja paperi

forest_640x360.jpg

Sellun ja paperin tuotanto vaatii suuria vesimääriä käytännössä kaikissa siihen liittyvissä prosesseissa. Vaikka osa käytetystä vedestä voidaan kierrättää, sellun ja paperin valmistukseen tarvitaan merkittävästi uutta makeaa vettä. Alfa Lavalilla on tarjolla sekä prosessilaitteistoja että osaamista, jotka auttavat minimoimaan vedenkulutuksen ja optimoimaan jäteveden käsittelyn taloudellisuuden.

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä

Terästuotanto ja koksikaasulaitokset

Steel-640x360.jpg

Masuunien, BOF-puhallusuunien, sintraamojen ja muiden teräksen sulatusprossien tuottaman pölyn käsittelyyn käytetään yleisesti dekantterilinkoja. Veden poistaminen syntyvästä märkäpesulietteestä ja lietteeseen jäävien kiintoaineiden talteenotto avaa tilaisuuden tärkeiden lisätulojen hankintaan. Alfa Lavalin dekantterilinkoja käytetään paljon myös veden erottamiseen jäteveden käsittelyn yhteydessä syntyvästä lietteestä ennen lietteen hävittämistä, jotta vesi saadaan hyödynnettyä uudelleen.

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä

Voimalaitokset

Thermal-power-640x360p.jpg

Hiilen poltto voimalaitoksissa tuottaa ilmakehään vapautuvaa rikkioksidia (SO2). SO2 voidaan poistaa savukaasusta erilaisilla voimalaitoksissa yleisesti käytetyillä savukaasujen rikinpoistomenetelmillä. Yleisin käytetty rikinpoistomenetelmä on märkäpesu kalkkivedellä. Sen sivutuotteena syntyy kipsiä ja jätevettä, jotka molemmat on jatkokäsiteltävä ennen uudelleenkäyttöä tai hävittämistä. Alfa Lavalin dekantterilingot on todettu luotettaviksi ratkaisuiksi veden poistamiseen kipsistä ja jätevesilietteestä.

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä

Kemikaalituotanto

Chemical plant 640x360.jpg

Kemikaalien valmistuksessa syntyy merkittäviä määriä jätevettä. Suurin osa siitä on sivutuotetta eri valmistusprosesseista. Laitteiden ja tuotantolaitteiston pesu ja puhdistus sekä sadeveden keruu likaantuneilta aluilta tuottavat myös jätevettä. Näin syntyneessä jätevedessä on epäpuhtauksia, jotka on poistettava erilaisilla käsittelymenetelmillä ennen kuin vesi voidaan päästää luontoon tai kierrättää tai uudelleenkäyttää prosessissa. Alfa Lavalin dekantterilingot ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi ratkaisuiksi veden poistamisessa jäteveden käsittelyssä syntyvästä lietteestä.

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä

Öljyn- ja kaasuntuotanto 

Oil and Gas drilling 640x360.jpg

Öljy- ja kaasuteollisuus tuottaa sekä tuotantoprosessin alku- että jälkivaiheissa merkittäviä määriä jätevettä, joka on käsiteltävä asianmukaisesti. Tuotettu vesi on suurin tuotantoon liittyvä jätevirta. Tuotetussa vedessä ja muissa jätevirroissa on orgaanisia ja epäorgaanisia epäpuhtauksia, jotka on käsiteltävä ennen kuin vesi voidaan uudelleenkäyttää, kierrättää tai päästää ympäristöön. Alfa Lavalin dekantterilingot ovat kustannustehokas ratkaisu sekä öljyn (kuten hylkykiviöljyn) talteenottoon jätevirrasta että veden poistamiseen jätevesikäsittelyn seurauksena syntyneestä lietteestä.

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä

Tekstiiliteollisuus

textile_640x360.png

Kasvi- ja eläinkuitujen (tyypillisesti puuvillan ja villan) puhdistaminen ja prosessointi tuottavat jätevettä etenkin pesu-, kehruu-, jalostus-, valkaisu- ja värjäysvaiheissa. Veden poistaminen syntyneestä jätelietteestä pienentää hävityskustannuksia. Dekantterilingot ovat yleensä taloudellisin ratkaisu tähän tarkoitukseen. Alfa Lavalin dekantterilingot ovat osoittaneet tehonsa veden poistamisessa tekstiilien tuotantoprosessissa syntyneestä tekstiililietteestä.

Lannan käsittely

cows_640x360.jpg

Tehomaataloudessa, eläinkuljetuksissa ja talvisuojissa syntyvä eläinten lanta voidaan käsitellä paikan päällä dekantterilingoilla. Niiden avulla saadaan otettua talteen kakkuun jäävä fosfori ja typpipitoinen nestevirta, jotka molemmat voidaan yleensä hyödyntää lannoituksessa. Alfa Lavalin dekantterilingot on todettu luotettaviksi ratkaisuiksi veden poistamiseen lantalietteestä.

Ruoppaaminen

case_story_jan_de_nul640x360.jpg

Sisävesiä ruopataan esimerkiksi jätevesilietteen talteenottotarkoituksessa ja vedenkulkuväylien pitämiseksi avoimina. Ruoppaamisen yhteydessä syntyy mitä monimuotoisinta lietettä hienosta hietalietteestä kunnallisissa viemäriverkoissa esiintyvän mädätyslietteen kaltaisiin orgaanisiin lietteisiin. Dekantterilingoilla lietteestä saadaan poistettua vesi tehokkaasti ennen kuljetusta ja loppuhävitystä. Mikäli ruopatussa lietteessä on mukana teollisista prosesseista peräisin olevaa ainesta, epäpuhtauksien määrä voi olla merkittävä ja edellyttää tarkempaa jäteveden käsittelyä. Alfa Lavalin dekantterilingot soveltuvat veden erottamiseen ruoppauslietteestä siitä riippumatta, onko liete tarkoitus hävittää maankaatopaikalle vai hyödyntää lannoitetuotannossa.

Panimo 

brewery_640x360.jpg

Panimojen jätevirrat ovat peräisin kolmesta päälähteestä: käytetyt jyvät, käytetty hiiva ja piimaa/perliitti. Veden poisto vilja- ja hiivalietteestä lisää näiden pääsääntöisesti eläinrehuina käytettävien sivutuotteiden arvoa. Ne voidaan myös jatkojalostaa proteiinipitoisiksi elintarviketeollisuuden käyttöön sopiviksi tuotteiksi jatkokäsittelemällä ne entsyymikatalysoinnilla tai kemiallisesti sekä pesemällä, tiivistämällä ja kuivaamalla ne hygieenisessä prosessissa. Joissakin maissa panimot poistavat veden myös piimaa-/perliittilietteestä, jotta se saadaan mahdollisimman kuivaksi ennen hävittämistä. Veden poistaminen panimoiden jätevirroista jätelinkojen avulla pienentää jätteen määrä ja saattaa tuottaa merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksissa. Alfa Lavalin dekantterilingot ovat todistetusti toimiva ratkaisu panimojen kaikkien kolmen pääjätevirran käsittelyyn

.

Prosessin yleiskatsaus

Kun kumppanisi on Alfa Laval, saat käyttöösi sekä johtavan jätevesiasiantuntemuksen että yhden laajimmista jätevedenkäsittelylaitteiden valikoimista.

flowchart IWWT

Zero Liquid Discharge

.

Alfa Lavalin johtavat ratkaisut parantavat tehokkuutta ja tukevat kestävää kehitystä

Lue esitteestä, miten saat separointiprosessin ja veden talteenoton avulla jätteestä talteen arvokkaita materiaaleja, jotka muutoin olisi hävitetty jäteaineksen mukana. Alfa Lavalilla on tuotevalikoima, tietotaito ja asiantuntemus, joiden avulla voimme tarjota sinulle omiin tarpeisiisi yksilöidyn ratkaisun.

industry 640x360
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Kestävien ratkaisujen nopeuttaminen

Kuvittele kestävämpi maailma

.