Lämmityksen ja jäähdytyksen usein kysytyt kysymykset

Seuraavassa on lukuisia yleisiä kysymyksiä ja Alfa Lavalin asiantuntijoiden vastauksia. Etkö löydä kysymystäsi tästä? Ota yhteyttä saadaksesi henkilökohtaisen vastauksen kokeneelta tiimiltämme.

Yleisiä kysymyksiä

Kysymyksiä juotetuista ja fuusiotekniikalla valmistetuista levylämmönvaihtimista

Kysymyksiä tiivisteellisistä levylämmönvaihtimista

Kysymyksiä puolihitsatuista levylämmönvaihtimista

Kysymyksiä AHRI-suorituskykysertifioinnista

Levylämmönvaihtimen suunnitteleminen

Alfa_Laval_heating_and_cooling_man_faq_mobile.jpg


Yleisiä kysymyksiä

Mikä määrittää lämmönvaihtimen koon?

Yleisissä lämmityssovelluksissa kokoa ei määritetä kW:n vaan sallitun painehäviön mukaan. Tämä johtuu siitä, että sovelluksilla on alhaiset NTU-arvot. Muita kokoa määrittäviä tekijöitä ovat lähestymislämpötila ja lämmönvaihtimelle valittu levymateriaali.

 

Millaisia tuotteita Alfa Laval voi tarjota höyrylämmityssovelluksiin?

Alfa Lavalilla on useita tuotteita, jotka soveltuvat höyrylämmitykseen, mutta suosituimmat laitteet ovat tiivisteellisiä yksiköitä, joilla on syvä puristussyvyys. TS- ja M-tyypit, joilla on alhaiset theta-levyt, soveltuvat parhaiten näihin sovelluksiin.

Juotettuja ja fuusiotekniikalla valmistettuja lämmönvaihtimia voidaan myös käyttää, koska ne ovat erittäin kompakteja. Nämä voivat kuitenkin olla herkempiä lämpöväsymiselle. Siksi tällaisia yksiköitä tulisi välttää sovelluksissa, joissa ne altistuvat suurille, äkillisille ja jatkuville lämpötilan muutoksille.

 

Miten voin valita oikean maalausstandardin sovellukselleni ja millaisia maalijärjestelmiä Alfa Laval tarjoaa?

Vaikka maalaamme tuotteitamme esteettisistä syistä, korroosionesto on päätarkoituksemme. Oikean maalijärjestelmän valitseminen on välttämätöntä laitteen suojaamiseksi korroosiolta.

Maalijärjestelmää valittaessa on otettava huomioon monia näkökohtia. Ympäristöolosuhteet, joissa yksikkö on käytössä, ovat erityisen tärkeät. Onko olemassa erityistä korroosioluokkaa? Onko laite sisätiloissa vai ulkona? Altistuuko se vakaville saasteille? Onko happojen tai emästen roiskeita? Käytetäänkö sitä avomerellä/merellä/rannikolla? Onko yksikkö eristetty? Onko olemassa jatkuvan kondensoitumisen vaara? Kaikki nämä parametrit vaativat erilaisia maalijärjestelmiä.

Alfa Lavalilla on 14 erilaista maalijärjestelmää, jotka on jaettu eri korroosiokategorioihin C2, C3 ja C5. Jotkut näistä on tarkoitettu tiettyjä sovelluksia varten. Kysy ohjeita Alfa Lavalin myyntiedustajalta.

 

Miksi asymmetria on niin tärkeää lämmönvaihtimissa, joita käytetään lämpöpumppujen lauhduttimina?

Kylmäaineen puolella olevat kapeat kanavat mahdollistavat korkeamman sisäisen virtauksen, mikä lisää lämmönvaihtoa myös osittaisessa kuormituksessa. Samalla suuremmat kanavat vesipuolella vähentävät painehäviötä koko laitteessa. Yhdessä tämä vaikuttaa myönteisesti lämpöpumpun suorituskykyyn, mikä parantaa koko järjestelmän suorituskykyä.


Kysymyksiä juotetuista ja fuusiotekniikalla valmistetuista levylämmönvaihtimista

Miksi vesipuolisuodatin on niin tärkeä juotetuissa ja fuusiotekniikalla valmistetuissa lämmönvaihtimissa?

Vesipiirissä liikkuu paljon pieniä partikkeleita ja roskia. Suurin osa näistä on hitsausjäännöksiä, jotka voivat jäädä laitteen pieniin kanaviin. Tämä voi aiheuttaa useita ongelmia, kuten korkeampi painehäviö, epäsäännöllinen nesteen jakautuminen levyn läpi ja jopa korroosio, joka johtaa vuotoihin piirien välillä.

 

Miksi kylmäaineen painehäviö on erityisen suuri höyrystimissä käytetyissä juotetuissa lämmönvaihtimissa?

Juotetut lämmönvaihtimet, jopa pidemmät tai korkeammat mallit, toimivat sisäisellä jakelujärjestelmällä, joka jakaa kylmäainetta kaikkiin kanaviin. Näillä jakelijoilla on oltava oma geometria, usein pienillä väylillä ja kammioilla. Tämä puolestaan voi monissa tapauksissa johtaa painehäviöön. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma sinänsä, kunhan paisuntaventtiili on suunniteltu vastaavasti (useimmissa tapauksissa se on hieman suurempi).

 

Miksi fuusiotekniikalla valmistetut AlfaNova lämmönvaihtimet kestävät korroosiota paremmin kuin juotetut lämmönvaihtimet?

AlfaNova-lämmönvaihtimet ovat kuparivapaita – ne on valmistettu kokonaan luokan 316 ruostumattomasta teräksestä. Juotetussa mallissa kupari on materiaali, joka pitää ruostumattomasta teräksestä valmistetut kanavalevyt yhdessä. Valitettavasti kupari kestää huonommin tietyntyyppistä korroosiota, kuten sovelluksissa, joissa kylmäaineena käytetään ammoniakkia tai joissa on esimerkiksi aggressiivista vettä korkean kloridipitoisuuden vuoksi. Siksi näissä sovelluksissa suositellaan kokonaan kuparivapaata AlfaNova-mallia.

 

Miksi kylmäaineen tuloliitäntä on niin tärkeä kaksivaiheisille höyrystimille?

S3-kylmäaineen tuloliitäntä on enemmän kuin liitin kupariputkien juottamiseksi. Se on esijakelija, ja sen geometria vaikuttaa kylmäaineen jakautumiseen yksikössä. S3-liitännän sisäinen halkaisija vaikuttaa nesteen nopeuteen ja turbulenssiin, joten kylmäaine jakautuu tasaisesti jokaiseen kanavaan. Kun jokainen lisälevy on yksikössä, S3-geometria muuttuu yhä tärkeämmäksi. Alfa Lavalin höyrystimet on optimoitu omilla liitoksillaan, jotta saavutetaan paras suorituskyky kylmäaineen, levyjen lukumäärän ja levityksen mukaan.

 

Voiko samaa juotettua tai fuusiotekniikalla valmistettua lämmönvaihdinta käyttää sekä lauhduttimena että höyrystimenä?

Kyllä. Tämä on mahdollista ja näin on tehty monissa eri sovelluksissa. Höyrystimien jakelujärjestelmä ei vaaranna suorituskykyä, kun sitä käytetään lauhduttimena, ja lisäpainehäviö on yleensä vähäistä. Lauhduttimen on kuitenkin oltava täynnä jäähdytettyä nestettä lauhduttimen ulostulossa, koska osittainen kondensoituminen voi johtaa ongelmiin. Käänteisissä järjestelmissä on suositeltavaa, että lauhduttimella on jakeluverkko, jotta myös höyrystimestä saadaan kunnollinen suorituskyky.

 

Miten voin varmistaa öljyn palautuksen höyrystimissä?

Sekä jakelujärjestelmän että kanavalevyjen suunnittelu Alfa Lavalin höyrystimissä varmistaa öljyn palautumisen kompressoriin. Tämä on erityisen tärkeää taajuusmuuttajien ohjaamille kompressoreille, koska kylmäaineen määrä ja nopeus voivat vaihdella suuresti käytön aikana. Turvallisen käytön varmistamiseksi on oltava ohjelmisto, joka varmistaa höyrystimen suorituskyvyn minimikuormituksella.

 

Voiko samaa juotettua tai fuusiotekniikalla valmistettua lämmönvaihdinta käyttää eri kylmäaineiden kanssa kaksivaiheisissa sovelluksissa?

Kyllä. Alfa Lavalin lämmönvaihtimia voidaan käyttää monien eri kylmäaineiden kanssa. Alkuvaiheessa yksi lämmönvaihdin voidaan optimoida yhdelle tai kahdelle tärkeimmälle kylmäaineelle. Alfa Lavalin uusin teknologia on erittäin joustava, ja soveltuu sekä invertterikäyttöisiin kompressoreihin (suurilla kapasiteetin vaihteluilla käytön aikana) että uusiin jäähdytysaineisiin, joiden määrä markkinoilla kasvaa ympäristösyistä. Innovatiivisten jakelujärjestelmien ja uuden kanavalevyjen ansiosta tämä joustavuus mahdollistaa yksiköiden käytön monien eri jäähdytysaineiden kanssa korkealla suorituskyvyllä.

 

Mitä tulee huomioida lämpöpumppujen jäätymisessä?

Jäätyminen on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jotka on otettava huomioon lämpöpumpun toiminnassa. Alfa Lavalin lämmönvaihtimet on suunniteltu erityisesti estämään ilma-vesi-lämpöpuppuja jäätymistä. Jäätymisen estäminen riippuu kuitenkin järjestelmän käyttöolosuhteista ja erityisesti kompressorin kapasiteetista, kuten myös suolaveden virtauksesta ja lämpötiloista.

Alfa Laval suorittaa säännöllisesti simulaatioita sekä laboratoriossa että ohjelmistojen avulla, mikä auttaa tunnistamaan turvallisen käytön rajat.

 

Mitkä ovat tietyn juotetun tai fuusiotekniikalla valmistetun lämmönvaihtimen suurin ja pienin sallittu kapasiteetti?

Maksimi- ja minimikapasiteetit määritetään kumpikin hyväksyttävien suorituskykytasojen mukaan. Kapasiteetin kasvaessa laitteessa voi esiintyä alhaisempi haihtumislämpötila, korkeampi kondenssilämpötila kaksivaiheisissa sovelluksissa, korkeampi lämpötilaero yksivaiheisissa sovelluksissa sekä veden tai suolaveden painehäviö. Kaikki nämä heikentävät järjestelmän yleistä suorituskykyä. Vastaavasti pienin mahdollinen kapasiteetti rajoittuu öljyn palautuksen kompressoriin ja siihen liittyvään mahdolliseen laskuun, joka johtuu kanavien virtausnopeuden vähenemisestä.


Kysymyksiä tiivisteellisistä levylämmönvaihtimista

Mikä on minimilämpötilaero tiivisteellisen levylämmönvaihtimen kahden puolen välillä?

Asiakkaat ovat nykyään kiinnostuneita säästämään enemmän energiaa, ja lämmön talteenotto on kehittynyt jäähdytyksen/lämmityksen minimoimiseksi ylimääräisen energian talteenoton varmistamiseksi. Tämä tarkoittaa, että yksiköt toimivat pienemmillä lämpötilaerolla.

Nesteen sekoittumistehtäviä varten Alfa Laval tarjoaa levylämmönvaihtimia, jotka voivat toimia noin 1 °C:n lämpötilaeroissa. Vertaa tätä putkilämmönvaihtimiin, joiden raja on noin 5 °C. Syy siihen, miksi laitteemme toimivat niin alhaisen lämpötilaeron kanssa on se, että niissä on järjestelmä, joka toimii lähes vastavirtana.

 

Mikä on suurin sallittu lämpötilaero tiivisteellisen levylämmönvaihtimen kahden puolen välillä?

Jos nesteiden sekoittumista tarkastellaan lämpönäkökulmasta, enimmäisrajaa ei ole. Jos sinulla on erittäin korkeat lämpötilaerot, joihin sisältyy myös erittäin korkeita lämpötiloja, on otettava huomioon säteilyvaikutus. Koska Alfa Lavalin tiivisteellisten levylämmönvaihtimien maksimilämpötila on noin 180 °C, tämä ei ole ongelma.

Kun lämpötilaero on suuri, lämpötilaero välilämpötilan ja seinän lämpötilan välillä voi olla suuri. Sinun tulisi tarkistaa seinän lämpötila, jotta kiehuminen tai jäätyminen sekä liiallinen likaantuminen voidaan välttää.

 

Mitä tiivistemateriaalia minun pitäisi käyttää?

Väliaineen mukaan eri tiivistemateriaalit ovat enemmän tai vähemmän sopivia. LVI-sovelluksissa, joiden väliaineena on yleensä vesi/vesi, suositellaan tiivistemateriaaliksi NBR:tä, jota on saatavana useissa laatuluokissa.

 

Mikä on tiivisteen käyttöikä?

Tiivisteen käyttöikä riippuu monista eri tekijöistä, ennen kaikkea käyttölämpötilasta ja paineesta, ja käytettävästä väliaineesta. Käyttöikä määräytyy myös seuraavien tekijöiden perusteella: mitä puhdistusainetta käytetään, kuinka usein levylämmönvaihdin on avattu ja suljettu, onko lämmönvaihdin jatkuvassa käytössä vai ei ja miten tiivisteet on varastoitu.

Jos levylämmönvaihdin toimii suurimmalla suositellulla lämpötilalla, tiivisteen käyttöikä on yksi vuosi. Käyttöikä on pidempi alhaisemmassa lämpötilassa, mutta kaikki edellä mainitut tekijät on otettava huomioon, jotta saavutetaan likimääräinen käyttöajan ennuste.

 

Miten tiedän, minkä tyyppinen tiiviste lämmönvaihtimessa on?

Tiivisteet voidaan tunnistaa kolmella tavalla. Aloita hankkimalla asiakirjat, jotka toimitettiin laitteen mukana ostohetkellä. Etsi seuraavaksi tiivisteestä tuotenumero, jonka löydät uudesta T-valikoimastamme. Jos tiivisteissä ei ole tätä tunnistetta, voit etsiä värikoodin, joka sijaitsee tyypillisesti tiivisteen kiinnittimessä. Joissakin tapauksissa värikoodi on tiivisteen sisäpuolella, ja voi joskus näkyä myös ulkopuolelta. Ota yhteyttä Alfa Lavaliin näiden tietojen ja laitteen nimikilvessä olevien tietojen perusteella, ja edustajamme voivat auttaa sinua määrittämään mallisi ja tiivistetyypin.


Kysymyksiä puolihitsatuista levylämmönvaihtimista

Milloin on käytettävä juotettua, fuusiotekniikalla valmistettua tai puolihitsattua levylämmönvaihdinta jäähdytyssovelluksessa?

SWPHE:tä käytetään mieluiten suurta tehoa vaativissa tehtävissä, kun lämmönvaihdin on avattava helposti huoltoa varten (esimerkiksi likaisen jäähdytysveden tapauksessa) tai kun käytetään syövyttäviä väliaineita, kuten suolavettä tai kloridi-suolaliuosta, jotka edellyttävät titaanin tai muun korroosionkestävän materiaalin käyttöä.

 

Fuusiotekniikalla valmistettu levylämmönvaihdin on paras valinta pieniin tai keskikokoisiin tehtäviin, joissa tarvitaan kuparitonta lämmönvaihdinta, esimerkiksi ammoniakkisovellukseen.

Juotettu levylämmönvaihdin tarjoaa räätälöidyn suorituskyvyn kaikissa pienissä tai keskikokoisissa jäähdytyssovelluksissa, joissa voidaan käyttää kuparista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja komponentteja, joiden suunnittelupaine on jopa 140 baaria.

 

Mikä on pienin lämpötilaero, joka voi olla suolaliuos/vesi-puolen ja höyrystymislämpötilan välillä SWPHE-märkähöyrystimessä?

Yleensä etäisyyden pitäisi olla vähintään 2K, jos neste-erotin on asennettu yksikön yläpuolelle. Tällöin nestepatsas on suurin piirtein optimaalinen (c/c + 0,5 m) ja painehäviöt kohtuulliset. Hyvä öljynerotusjärjestelmä parantaa myös mahdollisuutta lyhentää etäisyyttä. Jos olet epävarma, kysy neuvoa Alfa Laval -edustajaltasi.

 

Mikä on suurin lämpötilaero, joka voi olla SWPHE-höyrystimen tulo- ja lähtöliitännän suolaliuoksen/veden välillä?

Yleensä sen pitäisi olla 15K. Syynä on se, että jos Δt on korkeampi, kanavien painehäviö on alhainen. Tämä tarkoittaa pienempää turbulenssia kanavissa, mikä heikentää lämmönsiirtotehokkuutta ja vähentää itsepuhdistuvaa vaikutusta. Puhdas lämmönsiirtoalue on aina tärkeä suorituskyvyn kannalta.

Monivaiheisen lämmönvaihtimen käyttö lisää SWPHE:n lämmönsiirron pituutta ja sallii suuremman lämpötilaeron.

 

Voinko käyttää mitä tahansa väliainetta SWPHE:ssä?

Et. Kysy aina Alfa Laval -edustajalta, jos aiot käyttää tuntematonta nestettä. Se voi olla esimerkiksi suolaliuostyyppinen suolaliuos/vesi-puolella tai kompressoriöljy kylmäainepuolella. Jos olet epävarma, Alfa Laval -edustajasi voi neuvoa sekä metallin että tiivistemateriaalien valinnassa.

SWPHE tarjoaa laajan valikoiman lämmönsiirron levymateriaaleja, kuten titaani ja SMO (ALLOY254), mikä mahdollistaa syövyttävien materiaalien, kuten meriveden tai kloridipohjaisten suolaliuosten, käytön.

 

Mikä suunnittelupainetaso on valittava SWPHE:lle?

Ensin sinun on tarkistettava, mitä paikallisesti käytettävässä paineastian koodissa sanotaan. Yleisesti ottaen minimisuunnittelupaineen pitäisi olla 1,3-kertainen käyttöpaineeseen verrattuna. Jos käytät tätä kerrointa, voit olla varma, että korkeapaineinen turvakatkaisulaite toimii oikein. Tällöin jäähdytysjärjestelmässä voidaan sallia pienet painevaihtelut ilman lukuisia vääriä hälytyksiä ja ei-toivottuja sammumisia. Alfa Laval tarjoaa SWPHE:n, jonka suunnittelupaineet ovat jopa 63 baaria (900 psi).

 

Miksi kylmäainepuolen painehäviö on niin tärkeä SWPHE-termosifonihöyrystimessä?

Koska järjestelmä käyttää vain luonnonlakeja painovoiman, tiheyden ja nestepatsaan korkeuden avulla, jokainen painehäviö vaikuttaa suorituskykyyn. Suurentunut painehäviö voidaan aina muuntaa suuremmaksi kompressorin kuormitukseksi ja siten suuremmaksi syöttötehon tarpeeksi. Harkitsemattomat painehäviön valinnat ovat aina kalliimpia jäähdytyspuolella vesipuoleen verrattuna. Kompressorin moottorin energiantarve on aina paljon suurempi kuin kiertovesipumpun moottorin tarve.

 

Miksi on tärkeää tyhjentää öljy SWPHE-höyrystimellä varustetussa jäähdytysjärjestelmässä?

Kompressoriöljyn saastuminen on yleistä jäähdytysjärjestelmissä. Teollisessa ammoniakkijäähdytyksessä, jossa käytetään liukenematonta öljyä, tämän öljyn odotetaan kerääntyvän järjestelmän kylmimpään paikkaan eli höyrystimeen. Höyrystimessä öljy muodostaa kalvon lämmönsiirtopinnoille ja aiheuttaa siten likaantumista, joka heikentää höyrystimen suorituskykyä.
Öljyn likaantumisen vähentämiseksi Alfa Laval suosittelee kaikille liukenemattoman öljyn käyttäjille tehokkaan öljynerottimen asentamista ennen kylmäaineen käyttöä höyrystimessä.

 

Miten usein tiivisteet on vaihdettava SWPHE:ssä?

Minkä tahansa tiivisteellisen levylämmönvaihtimen tai SWPHE:n huoltoväli riippuu tehtävästä. Meri- tai jokivedellä toimivan laitteen lämmönsiirtopinta on ehkä puhdistettava useammin kuin suljetussa silmukkasuolavesipiirissä toimivan lämmönvaihtimen.

Normaalissa suljetun silmukan glykolipiirin höyrystimessä tai CO:ssa 2/ammoniakkikaskadilauhduttimessa tiivisteiden vaihtoväli on yleensä 15 vuotta tai enemmän. Kysy neuvoja paikalliselta Alfa Laval -edustajaltasi.


Miksi SWPHE:n lämmönsiirtoala on niin pieni verrattuna putkilämmönvaihtimiin ja vastaaviin lämmönvaihtimiin?

SWPHE:n levyt on suunniteltu aina säilyttämään turbulenssivirtauksen kanavissa.
Turbulenttivirtaus varmistaa erittäin tehokkaan lämmönsiirron, mikä vähentää merkittävästi tarvittavan lämmönsiirtoalueen määrää muihin teknologioihin verrattuna.

Alfa Lavalin SWPHE-höyrystimet on optimoitu käytettäväksi jäähdytyssovelluksissa ja virtauksen tasauksessa, esimerkiksi CurveFlow™:ssa. Näin varmistetaan koko lämmönsiirtopinnan käyttö, mikä tehostaa toimintoja myös osakuormassa.

 

Mitä tiivistetyyppiä on käytettävä SWPHE:ssä jäähdytyssovelluksessa?

Käytettävä tiivistetyyppi riippuu käytetystä väliaineesta/kylmäaineesta ja käyttölämpötilasta. On myös yleistä, että kylmäaine sisältää kompressoriöljyn jäämiä, jolloin myös tiivistemateriaalin on oltava yhteensopiva tämän väliaineen kanssa.
 
Teollisessa jäähdytyssovelluksessa käytetään yleensä NBRLT-materiaalia (alhaisen lämpötilan nitriili) alhaisen lämpötilan sovelluksille. Keskilämpötilassa käytetään kloropeeniä (CR) rengastiivisteelle yhdessä nitriilistä (nitriili) valmistetun kenttätiivisteen kanssa, kun taas korkean lämpötilan nitriiliä (HNBR) ja FEPMAL-materiaalia käytetään rengastiivisteille lauhduttimissa ja korkean lämpötilan sovelluksissa.


Kysymyksiä AHRI-suorituskykysertifioinnista

Onko ASME-paineastian koodin käyttö pakollista määritettäessä AHRI-sertifioituja levylämmönvaihtimia?

Ei. Mitä tahansa paineastian koodia voidaan käyttää. Sertifiointi koskee vain lämpötehokkuutta, eikä sillä ole mitään tekemistä mekaanisen suorituskyvyn tai yleisen laadun kanssa.

 

Onko AHRI LLHE -sertifiointiohjelma voimassa vain Pohjois-Amerikassa?

Ei. Asiakkaat voivat vapaasti määrittää AHRI LLHE -sertifioinnin kaikkialla maailmassa. Pohjois-Amerikassa sertifiointiohjelman jäsenten on kuitenkin tarjottava asiakkaille sertifioituja malleja, jos tehtävä kuuluu ohjelman piiriin, riippumatta siitä, onko AHRI-sertifiointi määritetty tarjousasiakirjoissa.

 

Miten asiakkaat voivat varmistaa, että valmistaja on mitoittanut levylämmönvaihtimen AHRI LLHE -sertifiointiohjelman mukaisesti?

Tämä on hyvin yksinkertaista. Asiakkaat voivat lähettää valmistajan erittelylehtisen AHRI:lle ja AHRI:n henkilökunta tarkistaa mitoituksen maksutta.

 

Onko AHRI-sertifioidun levylämmönvaihtimen määrittäminen monimutkaista?

Ei lainkaan! Lisää vain yksi lause tarjousasiakirjaan, jossa määrität lämpötehon: “Levylämmönvaihdin on sertifioitava AHRI LLHE -sertifiointiohjelman mukaisesti.“

 

Voiko AHRI-sertifiointiohjelmaa käyttää muilla toimialoilla kuin LVI:ssä?

Kyllä. Minkä tahansa toimialan asiakkaat voivat käyttää AHRI LLHE -sertifiointiohjelmaa sen soveltamisalaan kuuluville tehtäville.


Pikavalinta

Alfa Lavalin avulla on helppo löytää paras ratkaisu sovellukseesi. Voit pikavalintatyökalumme avulla selata tuotteita ja löytää Alfa Lavalin yhteistyökumppaneita tarjouksen pyytämiseksi.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Etsitkö lisää työkaluja ja asiantuntemusta?

Hyödy Alfa Lavalin yli kahdeksan vuosikymmenen tietämyksestä ja kokemuksesta lämmönsiirrosta. Tutustu Alfa Lavalin lämmityksen ja jäähdytyksen hubin tarjoamiin moniin muihin resursseihin, kuten BIM-tiedostoihin, 3D-piirustuksiin ja konsulttityökaluihin.

HVAC-consultant-portal-hero640

AHRI-suorituskykysertifioidut lämmönvaihtimet takaavat varman lämpösuorituskyvyn

AHRI-tutkimuslaitoksen (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) myöntämä sertifiointi on ainoa maailmanlaajuinen kolmannen osapuolen suorittama lämpösuorituskyvyn tarkastus. Tämä antaa riippumattoman varmuuden siitä, että levylämmönvaihtimesi toimii valmistajan julkaisemien luokitusten mukaisesti. Alfa Laval tarjoaa AHRI-sertifioituja tiivisteellisiä levylämmönvaihtimia, juotettuja levylämmönvaihtimia ja fuusiotekniikalla valmistettuja levylämmönvaihtimia.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Ota meihin yhteyttä jo tänään!

Tietosi tallennetaan ja käsitellään tietosuoja- ja yksityisyyskäytäntömme mukaisesti.