Lietteen käsittely

Yhdyskuntajäteveden ja teollisuuden jäteveden sekä muiden toimintojen jätteen käsittelyssä syntyvällä lietteellä on merkittävä vaikutus hävittämiskustannuksiin. Alfa Laval toimittaa laitteita, jotka kattavat koko lietteenkäsittelyprosessin: tiivistyksen, vedenpoiston, lämmityksen, jäähdytyksen, lämmön talteenoton, mädätyksen ja pastöroinnin. Toimitamme myös kehittyneitä ohjausjärjestelmiä, joiden avulla voidaan optimoida laitoksen toiminta ja pienentää työvoiman tarvetta.

Sludge treatment 640x360

Tiivistys ja vedenpoisto – hävitettävän jätteen määrä pienenee jopa 90 %.

Lietteen tiivistys ja vedenpoisto paikan päällä ovat keskeisessä asemassa kaikissa nykyisissä jäteveden käsittelytavoissa, joiden avulla lietteen määrää voidaan pienentää merkittävästi. Niillä on valtava vaikutus kuljetus-, jätevesi-, varastointi- ja kuivatuskustannuksiin. Ne ovat olennaisia myös silloin, kun lietettä käytetään mädättämön syöttöaineena biokaasun tuotannossa, lämpöprosesseissa ja kompostoinnissa. Alfa Lavalilla on kattava valikoima kestäviä ja huolella testattuja teknologioita, jotka erottavat tehokkaasti nestefaasit ja tuottavat korkean kuiva-ainepitoisuuden.

Primääri- tai sekundääriselkeyttimistä saadun lietteen mekaaninen tiivistys on korvannut selkeytyssäiliöt ennen mädätystä tai vedenpoistoa. Kaikissa Alfa Lavalin lietteen tiivistimissä on koteloitu rakenne ja erittäin vähäinen ylläpito- ja hajunhallintatarve:

  • ALDEC G2- ja ALDEC G3 -lingot keskipakoerotukseen suurella kapasiteetilla ja suurella kakun kuivuudella
  • ALDRUM- ja ALDRUM G3 -rumputiivistimet ovat erittäin hellävaraiseen, pienen tai keskisuuren kapasiteetin lietteen tiivistykseen tarkoitettuja rumpusuodattimia
  • AS-H-gravitaatiotiivistimissä on sisäänrakennettu polymeerin sekoitus, ja ne on tarkoitettu pienen tai keskisuuren kapasiteetin tiivistykseen.

Voit valita Alfa Lavalin teknologian lietteen tehokasta vedenpoistoa varten sekä nesteen ja sivutuotteiden erottamiseen muista jätevirroista esimerkiksi sen mukaan, millainen kuiva-ainepitoisuus on tavoitteena ja kuinka paljon tilaa on käytettävissä:

  • AS-H-suotonauhapuristimet suurten määrien ja kiintoainekuormien käsittelyyn pienellä polymeerien ja sähkön kulutuksella. G3-malli soveltuu sekä tiivistykseen että vedenpoistoon. Sen kapasiteetti on jopa viisinkertainen perinteisen suotonauhapuristimen vastaavaan asennuspinta-alaan verrattuna.
  • ALDEC G2- ja ALDEC G3-lingot on tarkoitettu erittäin suuren kapasiteetin keskipakoerotukseen erittäin pienellä asennuspinta-alalla ja vähäisellä energiankulutuksella
  • AS-H-levypuristimet soveltuvat pienten määrien vedenpoistoon, kun tarvitaan erittäin korkea kakun kuiva-ainepitoisuus (jopa 40 %). Kiintoaineista saadaan talteen yli 99 %.
  • Ruuvipuristin soveltuu pieniin vedenpoistoasennuksiin, joissa keskeistä on pieni virrankulutus, melunhallinta ja tarkka valvonta.

Joitakin teknologioitamme voidaan käyttää myös muiden lietteiden vedenpoistoon, kaivosjätteiden käsittelyyn, jätelammikoiden puhdistamiseen ja ruoppaukseen.

Lietteen lämpökäsittely – nopea tapa pienentää kustannuksia, ottaa talteen lämpöä ja tuottaa A-luokan kompostia ja biokaasua

Jätevesilietteen esilämmitys Alfa Lavalin spiraalilämmönvaihtimilla ja kaksoisputkilämmönvaihtimilla ennen vedenpoistoa pienentää kustannuksia ja tuo mahdollisuuden lämmön talteenottoon.

Lämpölaitteitamme voidaan käyttää myös lietteen mädätykseen biokaasun tuotannossa sekä lietteen hydrolyysiin ja pastörointiin tiukimpien ympäristövaatimusten mukaan. Niiden avulla liete voidaan myös käsitellä uudelleenkäytettäväksi A- tai B-luokan kompostina tai lannoitteena. Lääketeollisuuden jätteiden ja joidenkin teollisuusjätteiden osalta jätevesilietteen pastörointi on välttämätöntä.
Spiraalilämmönvaihtimia voidaan käyttää myös lopullisen poistoveden jäähdytykseen lämmön talteenotossa sekä vesistön ja eliöstön suojeluun, jos vesi lasketaan mereen tai jokeen.